Thien Mu-pagode

26-12-2017
Thien Mu Pagode (Chùa Thiên Mụ), Huế, Vietnam (2017)
Thien Mu Pagode (Chùa Thiên Mụ), Huế, Vietnam (2017)
Thien Mu Pagode (Chùa Thiên Mụ), Huế, Vietnam (2017)
Thien Mu Pagode (Chùa Thiên Mụ), Huế, Vietnam (2017)
Thien Mu Pagode (Chùa Thiên Mụ), Huế, Vietnam (2017)
Thien Mu Pagode (Chùa Thiên Mụ), Huế, Vietnam (2017)
Thien Mu Pagode (Chùa Thiên Mụ), Huế, Vietnam (2017)
Thien Mu Pagode (Chùa Thiên Mụ), Huế, Vietnam (2017)
Thien Mu Pagode (Chùa Thiên Mụ), Huế, Vietnam (2017)
Thien Mu Pagode (Chùa Thiên Mụ), Huế, Vietnam (2017)
Thien Mu Pagode (Chùa Thiên Mụ), Huế, Vietnam (2017)
Thien Mu Pagode (Chùa Thiên Mụ), Huế, Vietnam (2017)
Thien Mu Pagode (Chùa Thiên Mụ), Huế, Vietnam (2017)
Thien Mu Pagode (Chùa Thiên Mụ), Huế, Vietnam (2017)
Thien Mu Pagode (Chùa Thiên Mụ), Huế, Vietnam (2017)